Gordon van Veelen | Boeken. Artikelen. Bijbelstudies.

Online boeken

Toen het Vuur viel

 

Schrijver: F.A. Stroethoff

‘Toen het Vuur viel’ is niet in drukvorm verkrijgbaar, maar beschikbaar gesteld als PDF bestand. Daarvoor moet u beschikken over een versie van Adobe Acrobat Reader. Dit programma wordt door Adobe gratis ter beschikking gesteld. Het bestand vuur01.pdf is bijna 600 Kb. groot.

Toen het Vuur viel is een documentaire die F.A. Stroethoff (overleden 1985) rond 1983 schreef over de Opwekkingsbeweging van de vijftiger jaren in het Duitse Wuppertal en het effect daarvan op de Nederlandse gelovigen. Hij beschrijft zijn eigen belevenissen, zijn ontmoetingen met de opwekkingsprediker Hermann Zaiss, de discussies rond Goddelijke genezing in Nederland, de campagnes die hij in samenwerking met een landelijke comitee voor Hermann Zais in verschillende steden organiseerde en de reacties op het optreden van Zaiss in de landelijke en kerkelijke pers.

Frans Stroethoff was van voor de oorlog tot in de zestiger jaren directeur van de Vereniging tot Heil des Volks. Samen met zijn vrouw zetten zij zich vooral in ten behoeve van Christelijk onderwijs en evangelisatie in de armere buurten van Amsterdam. Tijdens de oorlog werd hij door de Duitsers gearresteerd en bracht enige tijd in verschillende gevangenissen door. Door tussenkomst van een hooggeplaatste Duitse officier werd hij kort voor de bevrijding in vrijheid gesteld. Voor zijn verdiensten aan joden en onderduikers gedurende de tweede Wereld Oorlog werd hem in 1984 het Verzetskruis uitgereikt. In 1985, op 85 jarige leeftijd overleed hij aan een hartinfarct. Juist in deze periode (1983-1985) raakten mijn vrouw en ik met hem en zijn vrouw bevriend. Kort voor zijn sterven overhandigde hij mij een aantal boeken, zelfgeschreven Bijbelstudies en het manuscript van Toen het Vuur viel. Zelf zag hij geen mogelijkheid meer dit boek gepubliceerd te krijgen. Hij zei: Zie maar, wat je er mee doet. Nu 15 jaar later, met de mogelijkheden van het internet, meende ik er goed aan te doen dit manuscript in te scannen, c.q. over te typen en het online te publiceren. Het taalgebruik van F.A. Stroethoff en van de door hem gebruikte artikelen is dat van de jaren 50. De gebruikte Bijbelvertaling is vnl. de Staten Vertaling. Slechts hier en daar heb ik in de tekst ingegrepen, wanneer deze voor de jongere lezer onbegrijpelijk zou worden. Wel heb ik het grote aantal aanhalingstekens (en aanhalingstekens binnen aanhalingstekens) verwijderd. Bijbelcitaten, citaten uit liederen, staande uitdrukkingen, namen van gebouwen en tijdschriften en woorden die extra nadruk behoefden, heb ik meestal cursief afgedrukt.

Het publiceren van dit boek houdt niet bij voorbaat in, dat ik het in alles met de schrijver eens ben, al zal dat in de praktijk meestal zo zijn.
Ik wens u gezegende uren toe bij het lezen van deze documentaire.

Download: vuur01

Pneumatologie

 

Schrijver: Drs. Gordon van Veelen 

Pneumatologie is niet in gedrukte vorm verkrijgbaar, maar als PDF bestand ter beschikking gesteld.

Pneumatologie is een studie naar het werk van de Heilige Geest. Uitgaande van wat de Bijbel ons vertelt over het werk van de Heilige Geest, in de Schepping, in de profeten, in Jezus, in de gemeente en in ons persoonlijk leven, wil ik ieder, die dit boek leest, verlangend maken om in het eigen leven ruimte te geven aan de leiding en de kracht van de Heilige Geest, zodat wij voor God bruikbare en parate dienstknechten zullen zijn, die het Evangelie van het Koninkrijk, het Koninkrijk van Gods kracht, verkondigen in woorden en in tekenen en wonderen. Het boek begint met een overzicht van wat wij in de Bijbel over de Heilige Geest te weten kunnen komen. Daarna willen we ook praktische aanwijzingen geven, over hoe u zelf met de Heilige Geest vervuld kunt worden en hoe u op een zorgvuldige wijze met de gaven en werkingen van de Heilige Geest kunt leren omgaan.

Het boek is in de eerste plaats opgezet als een studieboek, bruikbaar voor zelfstudie of groepsonderwijs. In de toekomst hoop ik ook allerlei ‘verhalen’, zo u wilt ’sterke verhalen’ toe te voegen over het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven en dat van onze vrienden. Aan dit boek wordt nog steeds gewerkt. Het laatste hoofdstuk is nog niet gereed. Wij hebben het altijd als een persoonlijk roeping en opdracht ervaren, om over dit onderwerp onderwijs te geven. Ik ben daarom beschikbaar voor cursussen over de Heilige Geest, Zijn gaven en bedieningen op iedere plaats, waar men mij uitnodigt. Wie wil kome en drinke van het water des levens om niet.

Download: Pneumatologie

Theme Design by devolux.nh2.me